Strukturering af behandlingsarbejdet

Handleplan og behandlingsplan

Kommunen udfærdiger en Handleplan for den unges anbringelse.. Med udgangspunkt i denne tilrettelægger opholdsstedet en behandlingsplan, der tilgodeser den enkelte unges specifikke behov. Det er denne behandlingsplan, der danner ramme for vores måde at relatere til den enkelte unge i hverdagen. På personalemøder laves der delmål i forhold til denne behandlingsplan. Disse delmål revideres jævnligt.

​Statusrapport

På baggrund af behandlingsplanen og det enkelte barns trivsel og udvikling skrives der forud for hvert af kommunens handleplansmøder en statusrapport. Denne beskriver i detaljer hvordan den unge trives fysisk, psykisk og socialt, samt hvordan samværet med biologiske forældre er gået i den forløbne periode. Rapporten er den skriftlige dokumentation af vores behandlingsarbejde. Den er primært rettet mod anbringende myndighed og gives ligeledes ti forældre med forældremyndighed.

​Personalemøder

Der afholdes personalemøder på nærmere fastlagte onsdage kl. 09.00-13.00. Her gennemgår vi de unges delmål. Hvordan er det gået – hvad gik godt – hvad skal vi gøre anderledes – skal delmålet ændres/fornyes.

Herudover debatteres hverdagens begivenheder, struktur, planlægning, ønsker samt ”det der fylder lige nu”.

Der skrives referat af personalemøderne, som mailes til medarbejderne. Såfremt man har et punkt til dagsordenen, kan dette indgives til kontorpersonalet, som vil sætte punktet på.

​Statusmøder

Anbringende myndighed holder hvert halve år et statusmøde, hvor der bliver fulgt op på handleplanen. Ved dette møde deltager: Anbringende myndighed, forældre, ledelsen af opholdsstedet samt den primære kontaktperson.

Personale- og kompetenceudvikling

Vi anser det for meget vigtigt, at den samlede personalegruppe er i stadig faglig udvikling. Vi prioriterer derfor efteruddannelse og supervision højt.

For at kunne håndtere det pædagogiske arbejde, og det som det gør ved den enkelte medarbejder er vi meget beviste om at give og modtage kollegial supervision.

Til efteruddannelse og supervision benytter vi os af ekstern konsulentbistand.

Derudover afholder vi temadage for alle medarbejderne, hver 3 uge for konstant at bevare vores nysgerrighed, og komme med nye input og tiltag i dagligdagen.​