Pædagogik

Individuelt ud fra det enkelte barns handleplan

Vi arbejder individuelt ud fra det enkelte barns handleplan og tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Vi ønsker at opnå den livskvalitet, der er muligt for den enkelte. Vi arbejder på at give børnene en forudsígelig hverdag med struktur, tydelige voksne og en rød tråd igennem vores måde at arbejde på børnene på.

Personalet agere i en hverdag, hvor vi hele tiden handler ud fra det, der sker i nuet. Når vi er sammen med børnene, sker der en masse i det sociale samspil, som er en del af vores daglige arbejde

Vi arbejder ud fra det narrative og den mentaliserende tankegang. Denne metode benyttes både i børnesamtaler, men lige så meget i de dagligdagssituationer vi har med børnene. Når vi laver mad, køre tur, hænger vasketøj op mm. samtaler vi og mentalisere med børnene i de givende situationer.

​I vores pædagogiske arbejde bruger vi forskellige redskaber for at hjælpe børnene til at få en bedre forståelse for sig selv og sine omgivelser.

Vi benytter bland andet:

 • Mentalisering
  Mentaliseringsevnen er den der gør mennesker i stand til at forstå sig selv, mål, grunde, tanker, følelser og behov. At sætte sig ind i at andre mennesker også rummer behov og følelser. Ved at lære det enkelte barn at mentalisere eller få tillært mentalisering, opbygger vi sammen med barnet bevidsthed og egen og andres identitet.

  Ved at personalet bringer det enkelte barns værdier, håb og drømme i spil, kan barnet få oplevelsen af hvad barnet som menneske vil være med ti,l for at leve op til sine egne værdier, håb og drømme. Dette for at barnet på sigt kan blive bevist om sin egen identitet og italesætte hvad den enkelte vil i, og med fremtiden.
 • Det narrative
  Den narrative metode har fokus på de historier vi fortæller om os selv, der typisk kan være dominerende historier. Ved en dominerende historie forstås en historie, der dominere personens opfattelse af sig selv, fx. kan personen tænke " jeg er intet værd, bare jeg ændre mig så....., det er min skyld..... osv " De dominerende historier kaldes dominerende fordi de antages at beskrive hvordan personen er i alle sammenhænge og i alle situationer.

  Igennem den narrative tankegang undersøger vi hvad der er vigtigt og har værdi for barnet. Vores pædagogiske opgave i det narrative er at være beviste om at børnene eksperter på deres eget liv, og at vi igennem vores nysgerrighed åbner op for nye fortællinger for barnet. Det handler om at få den dominerende historie barnet har om sig selv mere nuanceret og at finde de unikke hændelser for at give barnet en bredere fortælling om sig selv.

  Igennem eksternaliserende samtaler adskiller vi problemet fra personen og igennem disse samtaler oplever vi at barnet får nemmere ved at italesætte det der kan være svært for den enkelte.

  I den narrative tilgang er der mange forskellige metoder og samtaleteknikker som vi benytter alt efter kontekst, barnets evner og udviklingsniveau. fx skala spørgsmål, tegneseriesamtaler, livshistoriefortælling, bevidning mm.

  For at give børnene en forudsigelig og struktureret hverdag er der på opholdsstedet tydeliggjort hvad der skal ske, både i huset og for det enkelte barn. Disse tavler opdateres ugentligt for at give barnet mulighed for at følge med visuelt.

​Vi arbejder ud fra den narrative tankegang

 • Zone for nærmeste udvikling -Vi ser individuelt på hvert enkelt barn/ung, og møder det der hvor vedkommende er. Vi finder hvert enkelt barns/unges ressourcer og bygger videre herfra.
 • Vi arbejder på at finde den unikke historie hos hver enkelt barn/ung.
 • Vi arbejder sammen med barnet/den unge om at finde vedkommendes mål, drømme, identitet og ressourcer.
 • Gennem tillid, skaber vi ansvarsbevidsthed hos barnet/den unge.
 • Gennem anerkendelse skabes succeshistorier i hverdagen. Ved at fokusere på selv de små ting i hverdagen, og anerkende barnet/den unge for dette, skabes grobund for selvtillid og selvværd hos barnet/den unge.
 • Der arbejdes med individuelle målsætninger på hver enkelt barn/ung, i henhold til handleplaner.
 • Daglige/ugentlige samtaler med børnene/de unge.
 • ADL-træning er en del af hverdagen.​

Dokumentation og effektmåling

​Vi har valgt at implementere Planner4you, som er et anerkendt digitalt styrringssystem. Planner4you tager afsæt i det enkelte barns handleplan og ud fra den udarbejder vi en behandlingsplan på barnet. Ud fra behandlingsplanerne har vi mulighed for at effektmåle og evaluere på vores pædagogiske indsats, og hvor langt barnet er nået med delmål og mål. Behandlingsplanerne bliver løbende revurderet i personalegruppen og på supervision.